How do you say

I will wear this dress for three months.

..in Chinese?

这件衣服我会穿三个月。

zhè jiàn yī fú wǒ huì chuān sān gè yuè 。

How do you say "I’m planning to buy a new shirt next month." in Chinese?