How do you say

I would like to try that new dessert.

..in Chinese?

我想尝试一下新出的那款甜点。

wǒ xiǎng cháng shì yī xià xīn chū de nà kuǎn tián diǎn 。

How do you say "I want to get better at basketball in three months." in Chinese?