How do you say

In a month, I plan to take a flight to travel somewhere.

..in Chinese?

一个月后我打算坐飞机去旅行

yí gè yuè hòu wǒ dǎ suàn zuò fēi jī qù lǚ xíng

How do you say "I bought a new sweater." in Chinese?