How do you say

In a month, the new baby will be born, and the whole family is getting ready to welcome the new life.

..in Chinese?

一个月后,小宝宝就要出生了,全家人开始准备迎接新生命的到来。

yí gè yuè hòu , xiǎo bǎo bǎo jiù yào chū shēng le , quán jiā rén kāi shǐ zhǔn bèi yíng jiē xīn shēng mìng de dào lái 。

How do you say "By the age of three, the child is taken to the park by its parents." in Chinese?