How do you say

In about a month, I’m flying to New York.

..in Chinese?

大约一个月后,我将坐飞机去纽约。

dà yuē yí gè yuè hòu , wǒ jiāng zuò fēi jī qù niǔ yuē 。

How do you say "He will finish the project in three months." in Chinese?