How do you say

In his spare time, he likes to study painting.

..in Chinese?

他喜欢在业余时间学习画画。

tā xǐ huān zài yè yú shí jiān xué xí huà huà 。

How do you say "Their next match is in three months’ time." in Chinese?