How do you say

In his spare time, he took up cookery, and now he can cook a mean meal.

..in Chinese?

他利用业余时间学习烹饪,现在已经可以做出一手好菜了。

tā lì yòng yè yú shí jiān xué xí pēng rèn , xiàn zài yǐ jīng kě yǐ zuò chū yī shǒu hǎo cài le 。

How do you say "There’s been huge temperature fluctuation in the past three months." in Chinese?