How do you say

In his three months of training, he ran five kilometers every day.

..in Chinese?

他在三个月的训练中,每天坚持跑五公里。

tā zài sān gè yuè de xùn liàn zhōng , měi tiān jiān chí pǎo wǔ gōng lǐ 。

How do you say "Mr. and Mrs. Wang are moving into their new house in three months." in Chinese?