How do you say

In one month, I lost ten kilograms, and began to love healthy eating – especially green salads and grilled chicken breast.

..in Chinese?

我在一個月內成功地減掉了十公斤,並且開始喜歡上健康飲食,尤其是綠色沙拉和烤雞胸肉。

wǒ zài yī gè yuè nèi chéng gōng dì jiǎn diào le shí gōng jīn , bìng qiě kāi shǐ xǐ huān shàng jiàn kāng yǐn shí , yóu qí shì lǜ sè shā là hé kǎo jī xiōng ròu 。

How do you say "Hello, how is work going?" in Chinese?