How do you say

In the next three months, I plan to try as many new food as I can.

..in Chinese?

在未來三個月內,我計劃嘗試各種新的美食。

zài wèi lái sān gè yuè nèi , wǒ jì huà cháng shì gè zhǒng xīn de měi shí 。

How do you say "I plan to travel the world in three months, beginning with a tour of Europe’s castles and cites." in Chinese?