How do you say

It has been really Variable in Beijing the last month.

..in Chinese?

最近这一个月,北京的天气变化真大。

zuì jìn zhè yí gè yuè , běi jīng de tiān qì biàn huà zhēn dà 。

How do you say "The baby will roll over by the third month." in Chinese?