How do you say

It is winter, and it is about ten degrees below zero.

..in Chinese?

现在是冬天,温度大约在零下十度左右。

xiàn zài shì dōng tiān , wēn dù dà yuē zài líng xià shí dù zuǒ yòu 。

How do you say "They are expecting rain this week." in Chinese?