How do you say

It often rains in Beijing this season.

..in Chinese?

这个季节北京经常下雨。

zhè gè jì jié běi jīng jīng cháng xià yǔ 。

How do you say "They are learning English." in Chinese?