How do you say

It’s been a while, I hope we can meet again soon.

..in Chinese?

我们已经有一段时间没见了,真希望能快点再次聚在一起。

wǒ men yǐ jīng yǒu yī duàn shí jiān méi jiàn le , zhēn xī wàng néng kuài diǎn zài cì jù zài yì qǐ 。

How do you say "We are going to see a movie this weekend." in Chinese?