How do you say

It’s overcast today, and there will be rain for the next month.

..in Chinese?

今天天气阴沉沉的,预计未来一个月都会持续阴雨。

jīn tiān tiān qì yīn chén chén de , yù jì wèi lái yí gè yuè dōu huì chí xù yīn yǔ 。

How do you say "I bought a bicycle last week, and I ride it to work every morning." in Chinese?