How do you say

It’s the coldest time of winter in Beijing.

..in Chinese?

现在是北京冬天最冷的时候。

xiàn zài shì běi jīng dōng tiān zuì lěng de shí hòu 。

How do you say "Our gang is旅行ing next month." in Chinese?