How do you say

It takes time to heal friendship.

..in Chinese?

朋友間的矛盾需要時間去調和。

péng yǒu jiān de máo dùn xū yào shí jiān qù diào hé 。

How do you say "He plans to go swimming every week." in Chinese?