How do you say

It will arrive in one to three weeks.

..in Chinese?

快递将在一周到三个月内送达。

kuài dì jiāng zài yī zhōu dào sān gè yuè nèi sòng dá 。

How do you say "After the baby was born, we were all too busy looking after him." in Chinese?