How do you say

It's been sunny this week, great for a walk.

..in Chinese?

本周天气晴朗,适合出门散步。

běn zhōu tiān qì qíng lǎng , shì hé chū mén sàn bù 。

How do you say "I can’t wear this dress next month." in Chinese?