How do you say

It's sunny and warm in Beijing today, making it ideal for a stroll.

..in Chinese?

今天北京的天气晴朗,气温适宜,适合出门散步。

jīn tiān běi jīng de tiān qì qíng lǎng , qì wēn shì yí , shì hé chū mén sàn bù 。

How do you say "I went to Sanya on holiday, and the beach there is very nice." in Chinese?