How do you say

I've already made plans to travel around the world this summer.

..in Chinese?

我现在已经计划好在三个月后的假期里去环游世界。

wǒ xiàn zài yǐ jīng jì huà hǎo zài sān gè yuè hòu de jià qī lǐ qù huán yóu shì jiè 。

How do you say "We’ve known each other for three months. We had a walk by the sea last week." in Chinese?