How do you say

I've been collecting recipes online, and I'm planning to make pan-seared duck breast from the Precision Kitchen next month.

..in Chinese?

我在網路上看了很多食譜,打算下個月動手做 Precision kitchen 的香煎鴨胸

wǒ zài wǎng lù shàng kàn le hěn duō shí pǔ , dǎ suàn xià gè yuè dòng shǒu zuò Precision kitchen de xiāng jiān yā xiōng

How do you say "I plan to travel to Singapore this summer vacation." in Chinese?