How do you say

I've had this shirt for almost two months, and it's still new.

..in Chinese?

这件衬衫穿了快两个月了,还挺新的。

zhè jiàn chèn shān chuān le kuài liǎng gè yuè le , hái tǐng xīn de 。

How do you say "We’re planning a family trip for next month." in Chinese?