How do you say

I've taken up flower-planting recently and look after them every day, tiring but very rewarding to see them bloom.

..in Chinese?

我最近迷上了养花,每天都要照顾它们,虽然有点累但是看到花开得很开心。

wǒ zuì jìn mí shàng le yǎng huā , měi tiān dōu yào zhào gù tā men , suī rán yǒu diǎn lèi dàn shì kàn dào huā kāi dé hěn kāi xīn 。

How do you say "The weather in Beijing has been fluctuating wildly between hot and cold in the past two months." in Chinese?