How do you say

Last week, my friends and I went on an outing and had a great time.

..in Chinese?

上个星期我和朋友们去了趟旅行,度过了非常愉快的时光。

shàng gè xīng qī wǒ hé péng yǒu men qù le tàng lǚ xíng , dù guò le fēi cháng yú kuài de shí guāng 。

How do you say "He took a three-month backpacking trip with friends." in Chinese?