How do you say

Lately I’ve been getting my driver’s license for an electric car,的目标是在三个月内把该拿到手.

..in Chinese?

最近我在学习开电动车,打算三个月后考驾照。

zuì jìn wǒ zài xué xí kāi diàn dòng chē , dǎ suàn sān gè yuè hòu kǎo jià zhào 。

How do you say "I’ve taken to going to the new Indian restaurant weekly, to try all the different spice combinations." in Chinese?