How do you say

lately i’ve been learning to cook and in a month i plan to open a restaurant

..in Chinese?

最近我在学习烹饪,打算一个月后自己开个餐馆

zuì jìn wǒ zài xué xí pēng rèn , dǎ suàn yí gè yuè hòu zì jǐ kāi gè cān guǎn

How do you say "The school will run a month-long camp." in Chinese?