How do you say

Lately I’ve taken up painting , and I spend a few hours at it every week.

..in Chinese?

最近我在学习画画,每周都会花几个小时在上面。

zuì jìn wǒ zài xué xí huà huà , měi zhōu dōu huì huā jǐ gè xiǎo shí zài shàng miàn 。

How do you say "I’ve been on a Chongqing pepper-chicken jag for over a month now, still not sated." in Chinese?