How do you say

Lately I’ve taken up painting in a big way, spending hours at it every day.

..in Chinese?

我最近迷上了画画,每天都会花几个小时来创作。

wǒ zuì jìn mí shàng le huà huà , měi tiān dōu huì huā jǐ gè xiǎo shí lái chuàng zuò 。

How do you say "It has been a most fickle three months." in Chinese?