How do you say

Li Hua gets up at 6 o'clock every morning to exercise.

..in Chinese?

李华每天早上六点起床锻炼身体。

lǐ huá měi tiān zǎo shàng liù diǎn qǐ chuáng duàn liàn shēn tǐ 。

How do you say "The weather is fine today, good for a walk." in Chinese?