How do you say

Li Hua runs for half an hour every day, and having trained for a month, he is now prepared to take part in a marathon.

..in Chinese?

李华坚持每天跑步半小时,已经训练了一个月,准备迎接马拉松比赛。

lǐ huá jiān chí měi tiān pǎo bù bàn xiǎo shí , yǐ jīng xùn liàn le yí gè yuè , zhǔn bèi yíng jiē mǎ lā sōng bǐ sài 。

How do you say "They will complete the course in three months." in Chinese?