How do you say

Li Ming bought a bicycle last month and rides it to work every day, which makes him feel healthy and environmentally friendly.

..in Chinese?

李明上个月买了一辆自行车,每天骑着去上班,感觉健康又环保。

lǐ míng shàng gè yuè mǎi le yī liàng zì xíng chē , měi tiān qí zhe qù shàng bān , gǎn jué jiàn kāng yòu huán bǎo 。

How do you say "She has been away from home for a month." in Chinese?