How do you say

Li Na has been playing for two months.

..in Chinese?

李娜参加这次比赛已经有两个月了。

lǐ nà cān jiā zhè cì bǐ sài yǐ jīng yǒu liǎng gè yuè le 。

How do you say "Our school has recently initiated a new pedagogical programme." in Chinese?