How do you say

Liu Xiang's heel tendon surgery has proceeded well, and he is有望 in three months to resume competition.

..in Chinese?

刘翔的跟腱手术后恢复良好,有望在三个月内复出参加比赛。

liú xiáng de gēn jiàn shǒu shù hòu huī fù liáng hǎo , yǒu wàng zài sān gè yuè nèi fù chū cān jiā bǐ sài 。

How do you say "I’ve taken to braised pork belly." in Chinese?