How do you say

Me and my roommate are mapping out furniture we’ll buy in the next three months.

..in Chinese?

我和室友正在挑选三个月内会购买的家具。

wǒ hé shì yǒu zhèng zài tiāo xuǎn sān gè yuè nèi huì gòu mǎi de jiā jù 。

How do you say "I have bought new clothes." in Chinese?