How do you say

Mom will cook delicious food for us every day.

..in Chinese?

妈妈每天都会做可口的饭菜给我们吃。

mā mā měi tiān dōu huì zuò kě kǒu de fàn cài gěi wǒ men chī 。

How do you say "They plan to travel by train next month." in Chinese?