How do you say

Mr. Wang gave a lecture on programming three months later at school.

..in Chinese?

王老师三个月后在学校开展了一场关于编程的讲座。

wáng lǎo shī sān gè yuè hòu zài xué xiào kāi zhǎn le yī chǎng guān yú biān chéng de jiǎng zuò 。

How do you say "He will learn to play basketball in three months" in Chinese?