How do you say

My boyfriend has been cold to me a lot lately, and I wonder if he's trying to break up with me.

..in Chinese?

男朋友最近对我冷淡很多,不知道是不是在闹分手。

nán péng yǒu zuì jìn duì wǒ lěng dàn hěn duō , bù zhī dào shì bú shì zài nào fēn shǒu 。

How do you say "We can pick up a new hobby in the next three months" in Chinese?