How do you say

My co-workers and I are planning to travel to Yunnan during the National Day holiday, which is in three months.

..in Chinese?

我和同事计划在三个月后的国庆假期期间去云南旅游。

wǒ hé tóng shì jì huà zài sān gè yuè hòu de guó qìng jià qī qī jiān qù yún nán lǚ yóu 。

How do you say "I want to further my education with a Master’s degree." in Chinese?