How do you say

My family and I are going south for vacation in a month.

..in Chinese?

一个月后,我們全家會去南部度假。

yí gè yuè hòu , wǒ men quán jiā huì qù nán bù dù jià 。

How do you say "He坚持了个体一个月的瑜伽。" in Chinese?