How do you say

My family and I are planning a vacation in Europe, and we hope to visit some famous historical cities and taste local cuisines.

..in Chinese?

我和家人计划去欧洲度假,希望能参观一些历史名城和品尝当地美食。

wǒ hé jiā rén jì huà qù ōu zhōu dù jià , xī wàng néng cān guān yī xiē lì shǐ míng chéng hé pǐn cháng dāng dì měi shí 。

How do you say "There has been great variation in Beijing’s weather in the last few weeks." in Chinese?