How do you say

My family and I are planning a vacation to New Zealand in three months.

..in Chinese?

我和家人计划在三个月内去新西兰度假。

wǒ hé jiā rén jì huà zài sān gè yuè nèi qù xīn xī lán dù jià 。

How do you say "I’m planning to buy a new sofa for the living room." in Chinese?