How do you say

My family and I are planning to go to Bali for a vacation in three months.

..in Chinese?

我和家人计划三个月后去巴厘岛度假。

wǒ hé jiā rén jì huà sān gè yuè hòu qù bā lí dǎo dù jià 。

How do you say "He and his friends are travelling next month." in Chinese?