How do you say

My family and I went to New Zealand recently, and it was just stunning.

..in Chinese?

最近几个月,我和家人去了趟新西兰,那里的风景真是美不胜收。

zuì jìn jǐ gè yuè , wǒ hé jiā rén qù le tàng xīn xī lán , nà lǐ de fēng jǐng zhēn shì měi bù shèng shōu 。

How do you say "This shirt will be old in a week." in Chinese?