How do you say

My friend and I are planning a vacation in Japan,where we want to visit Mount Fuji and the ancient buildings in Kyoto.

..in Chinese?

我和朋友计划去日本度假,打算参观富士山和京都的古建筑。

wǒ hé péng yǒu jì huà qù rì běn dù jià , dǎ suàn cān guān fù shì shān hé jīng dū de gǔ jiàn zhù 。

How do you say "They will wrap up the project in three months." in Chinese?