How do you say

My friend and I are planning to go on a trip to Thailand, where we打算 stay for a month.

..in Chinese?

我和朋友计划去泰国旅行,打算在那里待一个月。

wǒ hé péng yǒu jì huà qù tài guó lǚ xíng , dǎ suàn zài nà lǐ dài yí gè yuè 。

How do you say "I’ve taken to dining at the new restaurant every week, exploring the menu." in Chinese?