How do you say

My friend and I are planning to go to Thailand in three months, where I hear the beaches are beautiful.

..in Chinese?

我和朋友计划在三个月后去泰国旅行,听说那里的海滩非常美丽。

wǒ hé péng yǒu jì huà zài sān gè yuè hòu qù tài guó lǚ xíng , tīng shuō nà lǐ de hǎi tān fēi cháng měi lì 。

How do you say "Last week, my friend and I went hiking in the mountains and it was really relaxing." in Chinese?