How do you say

My friend and I are planning to travel for the next three months.

..in Chinese?

我和朋友计划在未来三个月里一起去旅行。

wǒ hé péng yǒu jì huà zài wèi lái sān gè yuè lǐ yì qǐ qù lǚ xíng 。

How do you say "It won't rain in Beijing for the next month." in Chinese?