How do you say

My friend and I are planning to travel next month.

..in Chinese?

我和朋友计划下个月去旅行。

wǒ hé péng yǒu jì huà xià gè yuè qù lǚ xíng 。

How do you say "I expect you'll be back soon." in Chinese?