How do you say

My friend Zhang San has recently found a new girlfriend in the last three months.

..in Chinese?

朋友張三最近三個月來認識了一位新女朋友。

péng yǒu zhāng sān zuì jìn sān gè yuè lái rèn shí le yī wèi xīn nǚ péng yǒu 。

How do you say "My whole family is planning to travel next month." in Chinese?